Javna nabava

OBVEZA IZ ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (N.N. 90/11)

Obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Tehnička škola Karlovac kao javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11).